Skip to main content

Rregullat


Plani i Integritetit


Metodologjia për Përcaktimin e Premiumit të Fiksuar Maksimal,Çmimit të Fiksuar Maksimal dhe Tarifës Nxitëse Maksimale


Rregullat e Tregut


RREGULLA PËR VET - KONSUMATORËT ME BURIME TË  RIPËRTËRISHME.


Rregulla për Përgatitjen dhe Vlerësimin e Planeve Zhvillimore dhe Investive të Operatorëve të Sistemeve në Sektorin e Energjisë


Rregulla për Sistemin e Mbyllur të Shpërndarjes 


RREGULLA NR. 03/2022 PËR PROCEDURËN E AUTORIZIMIT PËR NDËRTIMIN E KAPACITETE TË REJA GJENERUESE, SISTEMEVE TË REJA TË TRANSMISIONIT DHE DISTRIBUCIONIT TË GAZIT, PËRFSHIRË INTERKONEKTORËT, TUBACIONET DIREKTE PËR ENERGJI TERMIKE DHE LINJAT DIREKTE TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE TUBACIONET DIREKTE TË TRANSMISIONIT TË GAZIT NATYROR

(PROCEDURA E AUTORIZIMIT PËR NDËRTIMIN E PROJEKTEVE TË ENERGJISË)


Rregulla per Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike - e plotësuar dhe ndryshuar


Rregulla për zhvillimin e profileve karakteristike të ngarkesave në sistemin energjetik në Kosovë


Metodologjia për llogaritjen e çmimit referent për energjinë e prodhuar nga burimet e ripërtërishme ZRRE.NR.01/2020


Rregulla për përcaktimin e operatorit të emëruar të tregut të energjisë elektrike (NEMO) për kryerjen e aktiviteteve të ndërlidhura me bashkimin e tregut dhe operimin e tregut të bashkuar


Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të energjisë elektrike dhe termike


Rregulla për Integritetin dhe Transparencën e Tregut të Energjisë me Shumicë


Metodologjia e Taksave të Kyçjes në Rrjetin e Shpërndarjes (OSSH)


Parimet për përcaktimin e Tarifave për shfrytëzimin dhe Taksave për kyçje në Sistemin e Shpërndarjes-2022


Rregulla për Taksat, 06.04.2020


Rregulla për Standardet e Cilësisë të Shërbimit të Energjisë Elektrike, qershor, 2019Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë-2018


Rregulla për vendosjen e të Hyrave për Furnizuesin me Shërbim Universal 27 prill, 2017


Rregulla për Furnizuesin e mundësisë së fundit


Parimet për përcaktimin e Tarifave për shfrytëzimin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut dhe Taksave të Kyçjes


Parimet për përcaktimin e Tarifave për shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes dhe Taksave të Kyçjes


Rregulla për Ndërrimin e Furnizuesit


Rregulla për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike


Rregulla për Skemën Mbështetëse


Rregulla e procedures se autorizimit per ndertimin e kapaciteteve te reja gjeneruese


Manuali i Operimeve i Zyrës së Rregullatorit për Energji 12.03.2014 


Rregulla për vendosjen e çmimeve të gjenerimit (Rregulla për Çmimet e Gjenerimit)


Rregulla për të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të shpërndarjes (Rregulla për të hyrat e OSSH -së)


Rregulla për të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të transmisionit dhe të tregut (Rregulla për të hyrat e OST/OT -së)


Kodi i Etikësa Profesionale, 17.06.2011


Rregulla për Informatat Konfidencionale, 16.03.2017


Rregulla për Masat Administrative dhe Gjobat, 16.03.2017


Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë, 31.03.2017


Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, 13.04.2017


Rregulla për Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë, 16.03.2017


Rregulla për Organizimin dhe Funksionimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji, 29.08.2011


Rregulla për Shkyçje dhe Rikyçje të Konsumatorëve në Sektor të Energjisë në Kosovë


Doracaku i Raportimit për Sektorin e Energjisë


Rregulla për certifikimin e operatorëve të sistemit të transmetimit 13.04.2017


Procedura e Menaxhimit të KodeveTeknike/Operacionale (KQKO)


Rregullat për Krijimin e Sistemit të Certifikatave të Origjinës për Energjinë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Ripërtëritshme ...


Rregulla për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rrjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes në Sektorin e Energjisë Elektrike