Skip to main content
11.06.2024

Njoftim

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se KOSTT ka vendosur për konsultim publik draft dokumentet Metodologjia për Llogaritjen e Çmimit të Jobalancit.

ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që komentet e tyre rreth këtij dokumenteve, ti paraqesin me shkrim deri me 24.06.2024, në linkun më poshtë.

 

https://www.kostt.com/News/New/11396