Skip to main content
30.08.2023

NJOFTIM PUBLIK

Shoqëria „Eco Park Group“ L.L.C., me numër Unik Identifikues 810844432 me adresë: Rruga Madanaj, Qafa pn Gjakova, Republika e Kosovës, në përputhje me dispozitat e Nenit 13 të Rregullës Nr. 03/2022 për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Projekteve të Energjisë, me datë 23.08.2023 ka dorëzuar në Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE) aplikacionin për marrje të Autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare me kapacitet të instaluar prej 6 MW ZK Kodra e Hutit, Komuna e Gjakovës, Republika e Kosovës.

Shoqëria „Eco Park Group“ L.L.C., për projektin solar me kapacitet të instaluar prej 6 MW ZK Kodra e Hutit, Komuna e Gjakovës, me rastin e aplikimit, ka dorëzuar në ZRRE dëshmitë për marrje të AUTORIZIMT siç janë:

  • Pëlqimin Mjedisor Nr.23/2779/ dt.09.08.2023 të lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës;
  • Aktvendimin për Leje Ndërtimi për “Ndërtimin Ngritjen e Impiantit Fotovoltaik (Parkut Solar) për prodhimin e energjisë elektrike prej 6 MW ZK – Kodra e Hutit  Komuna e Gjakovës” nr. 07/351/03-9335/2023 dt. 22.05.2023 të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit e Komunës së Gjakovës;
  • Pëlqimin Elektroenergjetik Nr. 6695 dt.27.06.2023 të lëshuar nga KEDS SH.A.;
  • Dëshmi mbi të drejtat pronësore (Kontratat për shfrytëzimin e tokës);
  • Deklaratën për shitjen e energjisë;
  • Raportet financiare për 3 vitet e fundit;
  • Konfirmimin bankar për posedimin e 10% të vlerës së investimit
  • Studimi i fizibilitetit teknik dhe financiar;
  • Plani i Biznesit; dhe
  • Plani Dinamik i Realizimit.

Aplikuesi ka dorëzuar edhe kërkesat administrative sipas aplikacionit dhe ka dorëzuar kërkesën që, energjia e prodhuar nga ky projekt do të shitet bazuar në çmimet e tregut.

Njoftohen të gjitha palët e interesuara që vërejtjet e tyre eventuale lidhur me këtë aplikacion, mund ti paraqesin në ZRRE brenda 8 (tetë) ditësh nga data e publikimit të këtij njoftimi në adresën elektronike: leke.sahatciu@gmail.com dhe LEGAL-LECENSING@ero-ks.org

Qasja në dosjen e Aplikimit, për të cilat Aplikuesi ka lejuar qasje, mundësohet për aq sa e lejon legjislacioni për Qasje në Dokumentet Publike.