Skip to main content

Të dhëna


Të dhënat Energjetike

 


Kostot e Energjisë


Konsumi i energjisë


Konsumi familjar i energjise


Ankesat e konsumatoreve


Humbjet e energjise


Energjia e ripertishme


Burimet e linjitit dhe ndotja e mjedisit