Skip to main content
05.12.2022

Konsultim Publik_Plani Zhvillimor i Transmetimit 2023-2032

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për konsultim publik dokumentin “Plani Zhvillimor i Transmetimit 2023-2032”

 ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që komentet e tyre rreth këtij dokumenti, ti paraqesin me shkrim deri të Hënën me 19 dhjetor 2022 ora 16:00, në adresën elektronike info@ero‐ks.org ose në adresën postare Zyra e Rregullatorit për Energji, Departamenti për Treg të Energjisë, Rr. Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2, Prishtinë, 10 000 Kosovë.

 

Plani Zhvillimor i Transmetimit 2023-2032