Skip to main content

Plani i Punës së ZRRE

Plani i punës definon orientimet strategjike të ZRRE-së për periudhat e caktuara dhe në përgjithësi në të jepet: misioni, mandati, qëllimet dhe organizimi i ZRRE-së; siguron një pasqyrë të strukturës dhe perspektivave zhvillimore në sektorin e energjisë në Kosovë; identifikon sfidat me të cilat ZRRE-ja ballafaqohet në lidhje me qëllimet dhe faktorët strategjik që do të ndikonin në tejkalimin e këtyre sfidave; specifikon projektet dhe cakton strategjitë dhe iniciativat për atë periudhë financiare; definon resurset e kërkuara për implementimin e projekteve dhe iniciativave të planifikuara; përmban parashikime të detajuara financiare për periudhat e planifikuara përkatëse.

Plani i përformancës për vitin 2021

Plani i punës 2020-2022