Skip to main content
13.05.2024

KOMUNIKATË

Seanca e pestë (V) e Bordit të ZRRE

 

Më 03 maj dhe 13 maj 2024, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur seancën e tij të pestë (V) me radhë për këvit.

Në këtë seancë, pas shqyrtimit të kërkesave, Bordi i ZRRE ka miratuar:

  1. Bilancin afatgjatë të energjisë termike për periudhën 2024-2033 të NQ Termokos dhe NQ Gjakova;
  2. Planin Zhvillimor pesë (5) vjeçar dhe Planin Investiv një (1) vjeçar të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS);
  3. Tetëdhjetë (80) autorizime për vetë-konsum me gjithsej 1.8 MW;

Në këtë seancë, Bordi i ZRRE-së ka shqyrtuar Raportin mbi Mangësitë dhe Rekomandimin për Sistemet Matëse të Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe  Raportin të Monitorimit për Ndërmarrjen Iber Lepenci.

Pjesë e shqyrtimit nga Bordi kanë qenë edhe disa ankesa të konsumatorëve dhe çështje të tjera që ndërlidhen me funksionimin e sektorit si dhe të Zyrës së Rregullatorit për Energji.

gjitha vendimet e Bordit të ZRRE do të publikohen në faqen elektronike zyrtare të ZRRE  www.ero-ks.org .